TALLERS ONLINE‎ > ‎

El joc i la dansa

La importància que té el joc en la vida de l’infant està ampliament reconeguda. En aquests moments, els educadors no dubten de la necessitat que té la criatura de jugar per dur a terme un desenvolupament equilibrat. L’infant utilitza el joc com una eina de relació a

mb els altres, amb l’entorn social o amb si mateix. Recordem les característiques més significatives que té el joc infantil.

El joc es planteja com una activitat natural dels nens que els proporciona plaer, satisfacció i diversió. A més, és un

 mitjà de què disposa l’infant per experimentar coses noves, per provar noves habilitats, per posar-se en acció exercitant habilitats pròpies... El joc tamb

é permet establir relacions amb els altres, i al mateix temps, li permet anar entenent el món que l’envolta. Aquest coneixement del món social s’acompanya amb una assimilació de l’estructura social a la què pertany i amb una assimilació dels hàbits que la identifiquen.

Per l’educador, el joc ha de representar una eina educativa que dóna dues possibilitats: utilitzar-lo amb clares intencions educatives, i observar com és cada infant i com funciona el grup.


En el món de la dansa, el joc és una eina molt valuosa ja que permet potenciar els objectius d’aprenentatge plantejats per cada grup d’infants. Permet alçar la seva motivació, facilitar els mitjans d’aprenentatge d’aspectes bàsics de la dansa, participar sense protagonisme... El fet de que es tracti de jocs, permet introduir aspectes que facilitin l’aconsecució dels objectius marcats i l’eliminació dels aspectes que en dificultin l’aconsecució.

En un sentit pràctic, podem considerar dues maneres de complementació entre el joc i la dansa. D’una banda, adaptar la música a jocs existents; i de l’altra l’adaptació de danses de manera que es esdevinguin alhora un joc.

En el primer cas, i tenint en compte que la tipologia del joc és molt àmplia,  ens centrarem en els jocs que impliquin moviment, tal i com són:

-          Jocs d’expressió: que serveixen per a desenvolupar l’expressió corporal i oral.

-          Jocs bellugats: jocs de petits moviments per una sala, no s’ha de córrer sino moure’s.

-          Jocs moguts: de molt de moviment però en poc espai.

-          Jocs dinàmics: jocs amb molt de moviment però no cal córrer forçosament.

En tots aquests tipus de jocs es pot utilitzar material o no (pilotes, cordes, mocadors...)


Aquesta tipologia bàsica de jocs la dividirem en dos tipus:

Jocs rítmics d’introducció a la dansa o a la rítmica: La rítmica és una tècnica bàsica per al solfeig i la dansa, i és propiament psicomotricitat. La base d’aquesta tècnica són els valors musicals que el nen haurà de traduir en moviments corporals.

Els jocs rítmics propiament dits utilitzen el ritme de les cançons com a elements de joc. S’adapten moviments variats que permeten experimentar ritmes diferents, descobrir-los o crear-ne de nous. S’utilitzen estratègies com mimar una cançó, moviments iguals o diferents associats a una cançó...

En els jocs dansats s’hi incorporen moviments simples d’evolució en l’espai seguint el ritme d’una cançó o cantarella. Parlem només de jocs dansats ja que la seva dificultat és mínima en comparació a la d’una dansa propiament dita.

Jocs tradicionals on la música i el silenci juguen un paper fonamental : s’incloen els típics jocs de les cadires, la bomba, cau i conill... i tots aquells que necessiten algun tipus de senyal acústic que marqui un moment determinat del joc. Alhora, s’aprofita per aprendre a seguir el ritme d’una melodia o per  estar atent a una canvi d’estrofa o ritme d’una música. Aquests jocs no són res més que adaptacions de jocs molt coneguts, en donarem uns exemples ja que la resta, essent de la mateixa dinàmica, poden ser adaptats facilment.

Per altra banda, trobem algunes danses tradicionals que poden esdevenir jocs. Hem de tenir en compte que els jocs dansats i les rondes infantils tradicionals són les primeres formes de dansa folklòrica tradicional.

El fet de plantejar l’aprenentatge d’una dansa com un joc motiva de manera clara l’infant i si la dansa es converteix  ella mateixa en un joc, a vegades encara és més motivadora.

 Us adjuntem algunes idees de jocs dansats que podeu utilitzar per a nens d'edats diverses.


fitxes jocs